Tko Radensku pije osvaja Elan skije! 3 para skija tjedno!

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Zimska nagradna igra“

Ovime se određuju pravila i uvjeti sudjelovanja sudionika, kao i način provedbe nagradne igre „Zimska nagradna igra“ (dalje u tekstu: Nagradna igra).

Članak 1.

Ovim pravilima Studenac d.o.o., Matije Gupca 120, 34551 Lipik, Hrvatska, OIB: 02149349427 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru „Zimska nagradna igra“ u svrhu promocije branda Radenska (u daljnjem tekstu: Pravila nagradne igre).

Članak 2.

Nagradna igra počinje 1.12.2022. u 00:00 i završava 26.01.2023. u 23:59, a odvija se na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 3.

Pravila nagradne igre bit će uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija objavljena na Internet stranici www.hocuskije.hr nakon što se dobije suglasnost na pravila Ministarstva financija.

Članak 4.

Ovim pravilima osigurava se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim pravilima.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju sve punoljetne fizičke osobe koje prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu: Sudionici).

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača te članovi njihove uže obitelji.

Članak 6.

Način sudjelovanja u Nagradnoj igri:

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje u periodu od 1.12.2022. do 26.01.2023. kupe proizvod Radenska 1,5L s promo etiketom i promo čepom te:

 • pošalju SMS sadržaja RADENSKA, kod ispod zatvarača i osobne podatke (ime i prezime, adresu) na 60777 (2,40 kn/0,32 EUR SMS)

ili

 • prijave svoj kod ispunjavanjem prijavnog obrasca koji se nalazi na mrežnoj adresi www.hocuskije.hr uz ostavljanje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, broj mobitela i email) i davanjem privole na obradu svojih osobnih podataka definiranim ovom alinejom ovog članka i davanjem privole da se slažu s ovim Pravilima nagradne igre.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sukladno prvoj alineji prethodne odredbe ovog članka, Sudionik prihvaća prava i obveze iz pravila nagradne igre i pristaje na obradu svojih osobnih podataka sukladno ovim Pravilima nagradne igre.

Ukoliko se Sudionik ne slaže s ovim Pravilima nagradne igre ili ne ostavi osobne podatke ili se ne slaže s njihovom obradom, ne može sudjelovati u nagradnoj igri.

U nagradnoj igri će sudjelovati sve prijave zaprimljene najkasnije do 26.01.2023., uključujući taj datum. Prijave pristigle nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, a Priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Dobitnici će se izvlačiti i nagrade dodjeljivati kroz 8 krugova, na tjednoj bazi za vrijeme trajanja nagradne igre. Nasumičnim odabirom bit će odabrano ukupno 24 (slovima: dvadeset i četiri) dobitnika za vrijeme trajanja Nagradne igre, odnosno 3 (tri) dobitnika u svakom krugu izvlačenja. Svi kodovi prijavljeni SMS-om ili na mrežnoj stranici www.hocuskije.hr sudjeluju u onom krugu izvlačenja u kojem su prijavljeni. Dobitnik nagrade iz jednog kruga ne može biti izvučen kao dobitnik u sljedećim krugovima izvlačenja. Jedan Sudionik može sudjelovati neograničen broj puta, no samo jednom može biti izvučen kao dobitnik. Svaki kod u nagradnoj igri može biti prijavljen samo jednom. U slučaju da isti kod bude ponovno prijavljen od strane iste osobe, ponovna odnosno druga i svaka sljedeća prijava će biti proglašena nevažećom. U slučaju da je isti kod poslan od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri, imat će samo prvi Sudionik koji je prijavio takav kod. Ukoliko Sudionik prijavi djelomičan ili nepotpun kod, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri koda te mu se neće dodijeliti nagrada.

Izvlačenje dobitnika održat će se prema sljedećem rasporedu:

Termin izvlačenjaNagrade
08. 12. 2022.
(za prijave od 1.12. do 07.12.2022.)
3 x skije Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
15. 12. 2022.
(za prijave od 08.12. do 14.12.2022.)
3 x skije Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
22. 12. 2022.
(za prijave od 15.12. do 21.12.2022.)
3 x skije Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
29. 12. 2022.
(za prijave od 22.12. do 28.12.2022.)
3 x skije Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
05. 01. 2023.
(za prijave od 29.12. do 04.01.2023.)
3 x skije Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
12. 01. 2023.
(za prijave od 05.01. do 11.01.2023.)
3 x skije Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
19. 01. 2023.
(za prijave od 12.01. do 18.01.2023.)
3 x skije Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
27. 01. 2023.
(za prijave od 19.01. do 26.01.2023.)
3 x skije Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design

Imena dobitnika nagradne igre Priređivač će objaviti na mrežnim stranicama www.hocuskije.hr

Članak 7.

Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od 24 nagrade:

 • 24 x skije Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design, vrijednost nagrade 4.143,60 kn / 549,95 €

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 99.446,40 kn / 13.198,80 €.

Članak 8.

Obavijesti o dobitnicima bit će objavljene na internetskoj stranici www.hocuskije.hr u roku 8 dana od pojedinačnog termina izvlačenja dobitnika određenog u Članku 6.

Dobitnici će biti obaviješteni o dobitku nagrade u roku 8 dana od dana objave dobitnika na mrežnim stranicama i na broj mobitela s kojeg su podnijeli prijavu za nagradni igru SMS-om, odnosno SMS-om ili elektroničkom poštom ako su prijavu podnijeli preko www.hocuskije.hr. Sudionici koji nisu izvučeni, neće biti obaviješteni o rezultatima izvlačenja.

Članak 9.

Izvlačenje će se održati u prostorijama tvrtke Imago reklamna agencija d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb.

Izvlačenja dobitnika provest će se elektroničkim putem, slučajnim odabirom iz baze prijavljenih Sudionika prema rasporedu u Članku 6.

Članak 10.

Svi dobitnici nagrada će pisanim putem na broj mobitela s kojeg su podnijeli prijavu za nagradni igru SMS-om, odnosno SMS-om ili elektroničkom poštom ako su prijavu podnijeli preko www.hocuskije.hr biti obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada.

Dobitnici mogu preuzeti nagrade u dogovoru s Priređivačem u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ukoliko dobitnik ne podigne nagradu u predviđenom roku, Priređivač će pisanim putem na broj mobitela s kojeg su podnijeli prijavu za nagradni igru SMS-om, odnosno SMS-om ili elektroničkom poštom ako su prijavu podnijeli preko www.hocuskije.hr ponovno obavijestiti dobitnike u roku od (8) osam dana od isteka roka za preuzimanje nagrada, te dati dodatni rok od (8) osam dana za preuzimanje nagrada. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno važećim odredbama Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku.

Komisija će zapisnički utvrditi jesu li dobitnici sve nagrade preuzeli u označenom roku, te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana.

Članak 11.

Priređivač može privremeno zastati s provođenjem Nagradne igre ili Nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi više sile, za koje u trenutku organiziranja Nagradne igre nije znao niti je morao znati, spriječe da Nagradna igra nastavi sukladno ovim pravilima. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice www.hocuskije.hr.

Članak 12.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za:

 • nefunkcioniranje mrežne stranice www.hocuskije.hr i za posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razloge nefunkcioniranja,
 • nefunkcioniranje mrežne stranice www.hocuskije.hr zbog kvara na mreži ugovornih partnera, nestanka struje ili drugih tehničkih smetnji koje privremeno ometaju korištenje usluge,
 • bilo koju posljedicu ili štetu koju bi Sudionik pretrpio kao rezultat sudjelovanja u nagradnoj igri,
 • bilo kakve posljedice ili štete kod preuzimanja ili korištenja nagrada,
 • nefunkcioniranje telefonske linije (slanje SMS poruka) ili druge oblike komunikacije, niti za prijave koje su nepotpune, nerazumljive ili nisu prihvaćene. Takve prijave smatrat će se nevažećim.

Priređivač ne pokriva nikakve troškove sudjelovanja u nagradnoj igri, osim ako nije drugačije propisano ovim Pravilima nagradne igre. Sudionici nagradne igre pokrivaju sve troškove sudjelovanja u nagradnoj igri. Troškovi suradnje uključuju, između ostalog, trošak pristupa internetu i trošak prijenosa podataka s interneta, trošak SMS poruka i sl.

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika. Ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000 HRK nakon završetka Nagradne igre nije podijeljen, Priređivač će ga prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 14.

U nagradnoj igri Priređivač, kao voditelj obrade, obrađuje osobne podatke Sudionika nagradne igre koje je pridobio u skladu s Pravilima nagradne igre »Zimska nagradna igra« objavljenim na web-stranici nagradne igre: www.hocuskije.hr, a temeljem privola Sudionika.

Sudionici u nagradnoj igri daju privolu Priređivaču da obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka Sudionika u skladu sa propisima s područja zaštite osobnih podataka. Priređivač jamči obradu i zaštitu osobnih podataka sukladno propisima na snazi u Republici Hrvatskoj te politici zaštite osobnih podataka Priređivača, koji se nalaze na poveznici https://www.radenska.hr/informacije-o-obradi-osobnih-podataka-enovosti-studenac.

Sudionici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Priređivač može samostalno i po vlastitoj procjeni obrađivati podatke, dobivene od njih, isključivo za sljedeće svrhe:

 • provedba nagradne igre u svim oblicima
 • kontaktiranja Sudionika putem telefona ili elektroničke pošte radi obavijesti o dobitku nagrade i dostavi nagrade
 • objava imena i prezimena dobitnika nagrada na web-stranici nagradne igre.

Ako Sudionik ne pristane na prikupljanje proslijeđenih podataka, sudjelovanje u nagradnoj igri nije moguće.

Osobni podatci Sudionika i dobitnika koji se obrađuju u ovoj nagradnoj igri su: ime i prezime, adresa, broj mobitela i email.

Osim Priređivača (njegovih zaposlenika), sljedeći ugovorni izvršitelji obrade također obrađuju osobne podatke u njegovo ime i za njegov račun:

 • Imago reklamna agencija d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb (osobne podatke sudionika i dobitnika u smislu navedenom u ovom članku),
 • New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992 (osobne podatke sudionika i dobitnika u smislu navedenom u ovom članku) i
 • pružatelji kurirskih usluge (osobne podatke dobitnika, ali samo ako oni dostavljaju dobitniku nagradu).

Priređivač se obvezuje se da će prikupljene osobne podatke obrađivati samo u gore navedene svrhe te da će se proslijediti jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima propisa na snazi u Republici Hrvatskoj i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Dobiveni osobni podaci pohranjuju se samo za vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje korišteni, ali najduže do 31. ožujka 2023. godine, ukoliko sam Sudionik ne povuče pristanak i zatraži brisanje svojih podataka. Nakon isteka roka pohrane Priređivač će osobne podatke izbrisati.

Sudionik nagradne igre slobodan je u svakom trenutku povući svoju suglasnost za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka i prihvaća da povlačenje suglasnosti može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri.

Vezano za osobne podatke, Sudionik ima sljedeća prava, kako je to propisano odredbama propisa na snazi u Republici Hrvatskoj:

 • Pravo na pristup osobnim podacima,
 • Pravo na ispravak osobnih podataka,
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) osobnih podataka,
 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka,
 • Pravo na prenosivost osobnih podataka,
 • Pravo na prigovor,
 • Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Članak 15.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže te SMS porukom ne može biti 100% siguran. Iako Priređivač provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.hocuskije.hr ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Isto vrijedi i za osobne podatke prenesene SMS porukom.

Članak 16.

Ako to Sudionik dopusti, Priređivač je ovlašten pohranjivati na računalu Sudionika „kolačiće“ koji sadržavaju informacije o Sudioniku, a koji se koriste radi uštede vremena korisnika za vrijeme korištenja internetske stranice www.hocuskije.hr te radi praćenja i usmjeravanja korisnikovih interesa s ciljem pružanja prilagođenih usluga. Priređivač se koristi uslugama trećih strana za oglašavanje. Kao dio njihove usluge, treće strane mogu pohranjivati odvojene „kolačiće“, nad kojima Priređivač nema kontrolu ili pristup. Sudionik može urediti postavke preglednika kako bi odbio „kolačiće“, i u tom se slučaju može dogoditi da dijelovi internetske stranice www.hocuskije.hr možda neće pravilno funkcionirati. U skladu s ovim člankom Priređivač može upotrebljavati i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe internetskih stranica i promotivnih akcija te može dopustiti trećim stranama korištenje ove metode isključivo u ime Priređivača.

Članak 17.

Ova pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Priređivač prikuplja od Sudionika na stranici www.hocuskije.hr te SMS porukom na broj 60777. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Priređivač ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Članak 18.

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja bilo kakvih poreza, obveza ili naknada direktno ili indirektno povezanih s nagradama.

Članak 19.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na internetskoj stranici www.hocuskije.hr.

Članak 20.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda Nagradne igre odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 21.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 03.10.2022.

KLASA: UP/I-460-02/22-01/498
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Zagreb, 08. studenog 2022.

I F
Elan skije Radenska